Klachtenprocedure

Groenstate vindt het belangrijk op zorgvuldige wijze rekening te houden met de belangen van alle relaties. Desondanks kan het voorkomen dat u van mening bent dat de dienstverlening van Groenstate niet (geheel) in overeenstemming met uw wensen is. In dat geval kunt u een klacht indienen. Groenstate hecht veel waarde aan een zorgvuldige en transparante behandeling van klachten van relaties. Hieronder vindt u hierover nadere informatie.

Klachtenprocedure van Groenstate Vermogensbeheer B.V.

Artikel 4:17 Wft

Hoe geeft u uw klacht door?

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk of per e-mail, ter attentie van de klachtfunctionaris, worden ingediend. Iedere reactie van Groenstate zal ook schriftelijk of per e-mail plaatsvinden:

Adressen:

Groenstate Vermogensbeheer B.V.
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 125
7550 AC Hengelo
info@groenstate.nl

Inhoud van de klacht:

Bij het indienen van een klacht dient u een duidelijke omschrijving van uw klacht te geven, de dagtekening, uw naam- en adresgegevens, telefoonnummer en uw e-mailadres. De gegevens en de correspondentie die naar aanleiding van de klacht wordt gevoerd, worden geregistreerd.

Wat gebeurt er daarna?

U krijgt binnen vijf werkdagen van Groenstate een ontvangstbevestiging van uw klacht en uw klacht wordt  opgepakt door de klachtenfunctionaris. Uitgangspunt is dat een normale klacht binnen zes weken zal worden afgehandeld. Mocht dit niet haalbaar zijn dan wordt u hierover tijdig schriftelijk of per e-mail geïnformeerd met daarbij de vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbij wel zal worden gereageerd.

Bent u niet tevreden met het antwoord?

Indien u niet akkoord gaat met het klacht verantwoordelijk ingenomen standpunt dan heeft u de mogelijkheid hierop een reactie aan Groenstate te geven. Die reactie dient binnen zes weken in het bezit te zijn van de klachtenfunctionaris.

Indien u binnen zes weken niet heeft gereageerd, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met het standpunt van Groenstate.

Verder te nemen stappen

Bent u uiteindelijk niet tevreden met ons antwoord? U kunt dan direct de stap maken naar de ( Nederlandse) rechter.

Ook kunt u binnen 3 maanden na dagtekening van ons definitieve antwoord de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD neemt klachten in behandeling als de consument en de aanbieder er samen niet uitkomen.

Groenstate is aangesloten bij het KiFiD, en aanvaardt de uitspraken van de geschillencommissie van het KiFiD als bindend.