Disclaimer

De informatie op deze site is niet bedoeld om de lezer aan te zetten tot het kopen van effecten of financiële instrumenten in een rechtsgebied waar het aanbieden of de distributie daarvan niet is toegestaan, of die niet verkrijgbaar zijn in het rechtsgebied van de lezer. Gebruikers van deze site zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijk geldende wetten en voorschriften. Het is de lezer bekend dat de waarde van beleggingen kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.

Aan de gegevens die op deze site worden gepubliceerd, kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie mag uitsluitend voor eigen gebruik en voor eigen risico worden aangewend.

Groenstate Vermogensbeheer B.V. is niet aansprakelijk voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze site; Groenstate Vermogensbeheer B.V. biedt hiervoor ook geen garanties. Evenmin is Groenstate Vermogensbeheer B.V. aansprakelijk voor enige schade of defecten, die als gevolg van het gebruik van deze site zouden kunnen ontstaan. Iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van eventuele storingen in (data)communicatiefaciliteiten wordt uitdrukkelijk afgewezen door Groenstate Vermogensbeheer B.V.

De informatie op deze site is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen en is met grote zorg samengesteld. Voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Wetten, regels en jurisprudentie zijn vaak op verschillende wijze te interpreteren en veranderen zeer regelmatig. Informatie op deze site kan achterhaald zijn door nieuwe wetten en andere regelgeving. In geen geval mag de inhoud van deze site als substituut voor professionele fiscale en andere adviezen gebruikt worden. Groenstate Vermogensbeheer B.V. en zijn directie en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie of aanbevelingen die deze site bevat; deze informatie kan overigens zonder voorafgaande waarschuwing te allen tijde worden gewijzigd.

Groenstate Vermogensbeheer B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder de Wet toezicht effectenverkeer. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s mee.
Groenstate Vermogensbeheer B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 06090851.