Beleggingsrisico's

Groenstate heeft een uitgekiend beleggingsbeleid en iedere portefeuille is afgestemd op de wensen van onze relaties, waarbij impliciet rekening wordt gehouden met de risico’s die een relatie wil of kan lopen. Er zijn echter risico’s die Groenstate niet kan uitsluiten. Onderstaand benoemen we dergelijke risico’s.

  • Het marktrisico is dat beleggingen minder waard worden als gevolg van negatieve ontwikkelingen in de algemene economische situatie.
  • Het renterisico is het risico dat de waarde van obligatiebeleggingen daalt als de marktrente stijgt. Een stijgende rente kan ook de winst van ondernemingen onder druk zetten en daarmee tevens een negatieve invloed hebben op de waarde van aandelen.
  • Het kredietrisico is het risico dat de onderneming of staat waarin wordt belegt niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen of zelfs failliet gaat.
  • Het valutarisico ontstaat wanneer je in een andere valuta dan de euro belegt. Als de koers van die andere valuta daalt in vergelijking met de euro, dan heeft dit een negatieve invloed op de waarde van je beleggingen in die valuta.

Omdat wij deze risico’s niet kunnen uitsluiten zorgt Groenstate ervoor dat de cashflow (rente, dividend, vrijval van obligaties eventueel nog aangevuld met aan te houden liquiditeiten) altijd voldoende is om voor langere tijd aan uw betalingsverplichtingen (voorgenomen onttrekkingen) te kunnen voldoen. Op deze wijze hoeven er niet direct gedwongen verkopen met verlies plaats te vinden. De portefeuille heeft dan even de tijd om zich te herstellen.