Beleggingsbeleid

Groenstate heeft een aantal “Investmentbeliefs” oftewel beleggingsbeginselen. Dit vormt de basis voor de inrichting van het beleggingsbeleid van Groenstate.

De investmentbeliefs zijn:

  • Beleggingsrendement kan niet worden behaald zonder het nemen van risico;
  • Diversificatie voegt waarde toe zonder dat dit ten koste gaat van het rendement;
  • Er wordt alleen belegd in beleggingen die voor Groenstate transparant en begrijpelijk zijn;
  • Maatschappelijk verantwoord beleggen levert een bijdrage aan een betere wereld en gaat op termijn extra rendement opleveren;
  • Het beheersbaar houden van beleggingsrisico’s is minimaal even belangrijk als het genereren van rendementen;
  • Niet alle financiële markten zijn volledig efficiënt;

Nadere toelichting over onze investmentbeliefs kunnen wij u geven in een persoonlijk gesprek

De strategische asset allocatie
De strategische asset allocatie (SAA) is de verdeling van het te beleggen vermogen over verschillende beleggingscategorieën op basis van lange termijn doelstellingen en verplichtingen. Hierbinnen zal worden gezocht naar een optimum tussen risico en rendement. De strategische asset allocatie is een belangrijke factor van het risico en het rendement binnen een beleggingsportefeuille. Het vormt het uitgangspunt van de beleggingsportefeuille.

Groenstate heeft er voor gekozen om een aantal standaard strategische asset allocaties vast te stellen die voor haar doelgroep geschikt zijn. Dit zijn de risicoprofielen. De invulling hiervan wordt centraal vastgesteld door het eigen beleggingscomité. Groenstate streeft hierbij naar optimalisatie van de portefeuille. Zij baseert zich op fundamentele analyse en maakt gebruik van research die gekocht wordt van JP Morgan en Morningstar.

Binnen de bandbreedtes van de strategische asset allocatie maakt Groenstate keuzes ten aanzien van de daadwerkelijke asset allocatie. Dit wordt de tactische asset allocatie (TAA) genoemd. Door middel van de tactische asset allocatie speelt Groenstate in op korte termijn verwachtingen, bijvoorbeeld ten aanzien van rendementsverwachtingen en risico’s van bepaalde beleggingscategorieën.

De topdown methode
Groenstate hanteert de topdown methode. Eerst wordt, op basis van de beschikbare research, een macro-economisch beeld geschetst waarna een verdere uitdieping plaatsvindt. Groenstate vult de beleggingsportefeuilles actief in waarbij voor de specifieke invulling binnen de verschillende assetcategorieën gebruik kan worden gemaakt van een combinatie van actief beheerde fondsen, passieve indextrackers, individuele aandelen, obligaties en derivaten.

Maandelijks wordt een vergadering gehouden waarin diverse agendapunten worden besproken, zoals macro-economische ontwikkelingen, aandelenmarkten en rentemarkten, om te komen tot de meest optimale tactische asset allocatie.

Groenstate heeft nauwkeurig beschreven in welke verhoudingen de invulling per assetcategorie moet worden gedaan. Zo is bepaald in welke verhouding er belegd mag worden tussen aandelen ontwikkelde markten en aandelen opkomende markten. Ook is bepaald in welke verhouding zogeheten investment grade obligaties moeten staan ten opzichte van specials oftewel hoger risico obligaties. De verhoudingen worden regelmatig doorgerekend en gecontroleerd. Daarbij heeft Groenstate een geautomatiseerd rapportagesysteem waarbij ook de verhoudingen tussen de verschillende assetcategorieën gecontroleerd worden.

Verder heeft Groenstate bepaald of er al dan niet wordt belegd in de categorie “alternatieve beleggingen”, zoals hedge funds, grondstoffen en private equity, en zo ja, in welke mate en op welke wijze.

Groenstate zal in principe niet beleggen voor haar relaties met geleend geld. Groenstate zal, afhankelijk van de (economische) omstandigheden beoordelen of en hoe het valutarisico wordt afgeschermd.

Het maken van bewuste keuzes
We maken bewuste keuzes bij het bepalen van ons beleggingsassortiment. Nagenoeg alle actief beheerde fondsen in ons assortiment voldoen inmiddels aan onze criteria op het vlak van maatschappelijk verantwoord beleggen. De fondsen hebben daarbij ruimschoots aandacht voor niet-financiële factoren op het gebied van mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. Als Groenstate willen wij graag een bijdrage leveren aan een betere wereld.

De selectie van specifieke individuele instrumenten kan extra risico’s voor de belegger met zich mee brengen. Deze risico’s kunnen ook ontstaan door de combinatie van bepaalde instrumenten in de portefeuille. Een aantal van deze risico’s kan elkaar ook versterken. De volgende risico’s worden in ieder geval regelmatig beoordeeld: concentratierisico, tegenpartijrisico, liquiditeitsrisico en valutarisico.

Voor de beoordeling van het risico van de verschillende risicoprofielen wordt gebruikt gemaakt van risicomaatstaven, zoals standaarddeviatie en sharpe ratio. Het risico van een portefeuille wordt voor de relatie inzichtelijk gemaakt middels de risicometer van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Deze geeft een indicatie van de mate van volatiliteit op een schaal van 1 tot 7, van een beleggingsportefeuille die past bij een bepaald risicoprofiel.

Na het tekenen van de beheerovereenkomst
Vermogensbeheer eindigt niet na het tekenen van de beheerovereenkomst. Het volgen, of monitoren, is een essentieel onderdeel van een zorgvuldig beleggingsproces, zodat voorzienbare teleurstellingen op die manier voorkomen kunnen worden. In omstandigheden met zeer volatiele markten en een grote mate van onzekerheid is het belang van goede monitoring alleen maar toegenomen. Uw doelstelling staat bij de monitoring centraal.

Ter beoordeling van het resultaat van de beleggingsportefeuilles hanteert Groenstate Vermogensbeheer twee benchmarks. Voor de asset aandelen de MSCI AC World Price Index in EUR en voor de asset obligaties de iShares Euro Corporate Bond Large Cap ETF.

Groenstate is van mening dat beleggen niet voor de korte termijn geschikt is. Groenstate adviseert een minimale beleggingshorizon van vijf jaar om te beleggen. Hierdoor kunnen neerwaartse (beurs-) bewegingen gecompenseerd worden door positieve beleggingsjaren. In dat kader moeten beleggingsbeleid en –resultaten bezien worden. Groenstate is opgericht in 1999, dus er is ruim voldoende beleggingservaring aanwezig.